Werkwijze

We starten altijd met een intakegesprek. Bij kinderen en jeugdigen geldt dat bij gescheiden ouders beide gezaghebbende ouders toestemming moeten verlenen voor de start van het traject. Met beide gezaghebbende ouders wordt afgesproken hoe het traject vorm te geven (waar mogelijk gezamenlijk). Voorafgaand aan de intake wordt er een vragenlijst gestuurd. In de intake kunt u aangeven waar u tegenaan loopt en waar u hulp bij nodig heeft. Samen met u zullen we aan het eind van de intake een behandelplan opstellen. In dit behandelplan stellen we samen vast welke doelen we willen bereiken met de behandeling, hoe we deze gaan bereiken en hoeveel consulten hiervoor naar verwachting nodig zijn.

Na het intakegesprek starten we de behandeling op basis van het opgestelde behandelplan. Tijdens de consulten werken we aan de besproken doelen. Ook zullen we tijdens de consulten regelmatig de ontwikkeling van de behandeling evalueren en stellen we deze indien nodig bij. De huisarts ontvangt met uw toestemming na afsluiting van de behandeling bericht.

Als wij u vanuit de intake geen vervolgbehandeling kunnen bieden, bijvoorbeeld wanneer er geen sprake is van duidelijke belemmeringen in het dagelijks leven of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat meer intensieve zorg nodig is, wordt u terug verwezen naar de verwijzer.


Traject voor kind en jeugd

Voor kind en jeugd geldt daarnaast dat ouder(s) van kinderen tot 12 jaar over het traject beslissen. Het kind wordt in overleg met ouders geïnformeerd. Tussen 12 en 16 jaar beslissen ouder(s) en de jongere samen over de behandeling. Als de jongere niet wil dat de ouders over bepaalde zaken worden geïnformeerd, moet de behandelaar zich hier (uitzonderingen daargelaten) aan houden. Wel zal de behandelaar altijd blijven proberen om met de jongere te praten over het belang van het betrekken van diens ouders bij de behandeling.

Vanaf 16 jaar hebben jongeren in de zorg dezelfde rechten als een volwassene. Ze mogen dus zelf beslissen over hun behandeling en ouders mogen alleen met toestemming informatie krijgen. Ook dan zal de behandelaar erop wijzen dat het belangrijk is dat ook de ouders erbij betrokken worden.

Indien er zaken naar voren komen waarbij de veiligheid van kind/jongere in het gedrang komt, zal, waar mogelijk samen met kind/jongere, hierop geanticipeerd worden en zullen ouders op de hoogte worden gebracht.