Privacy

De behandelaren van OnsPsychologie zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat er geen informatie wordt verstrekt aan derden, tenzij u hier schriftelijk toestemming voor geeft. Het beroepsgeheim geldt ook voor informatieverstrekking door ons aan uw (huis)arts, verwijzer of familieleden.

Bij de aanmelding wordt schriftelijk toestemming gevraagd voor overleg met de huisarts en eventueel met eerdere hulpverleners. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat kenbaar maken. Geeft u toestemming, dan wordt de verwijzer na de intakefase (tijdens de behandeling) geïnformeerd over de onderzoeksbevindingen en het behandelplan. Na afloop van de behandeling wordt de verwijzer bericht over het verloop van de behandeling en over de bereikte behandelresultaten. Soms vindt er onderling overleg plaats gedurende het onderzoek of de behandeling.


NZa en zorgvraagtypering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgverleners met enige regelmaat welke zorgvragen ze krijgen en welke behandelingen ze geven. Met die gegevens kan Nederland de zorg aanpassen op wat nodig is. Dat helpt de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden. We kunnen ons goed voorstellen dat u wilt weten hoe het met uw privacy zit. We leggen het graag uit. De NZa vraagt nooit om uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres en BSN. De NZa vraagt alleen om globale informatie over de zorgvraag en de behandeling. Deze informatie kan en mag niet aan u persoonlijk gekoppeld worden.

Zie voor meer informatie:  https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_743104_22/

Vindt u het goed dat de NZa niet-persoonlijke gegevens over uw zorgvraag en behandeling krijgt? Dan hoeft u niets te doen. Deelt u uw gegevens liever niet? Vul dan samen met uw behandelaar de privacyverklaring in.

Rechten en plichten

OnsPsychologie handelt conform wet- en regelgeving vanuit WGBO, Wkkgz en AVG.

WGBO

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Deze wet regelt het recht op goede informatie over onderzoek en behandeling, inzage in het medisch dossier en het privacy. Voor meer informatie, zie deze pagina van hulpgids.nl.

Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

AVG

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij werken volgens de richtlijnen van de AVG.

Dossier

Bij OnsPsychologie hechten we veel waarde aan de privacy en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tijdens uw behandeling wordt er een digitaal dossier aangelegd waarin alle relevante informatie wordt vastgelegd. Alleen behandelaren die direct betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot dit dossier. Uw dossier wordt met de grootste zorg bewaard en beschermd.

Indien u onjuiste informatie in uw dossier wordt opmerkt, dan heeft u het recht om correcties, aanvullingen of verwijderingen aan te vragen. Uw tevredenheid en welzijn zijn onze prioriteit, en we streven ernaar om een accuraat en relevant dossier te behouden.

Uw dossier is strikt vertrouwelijk. Derden kunnen alleen toegang krijgen tot dit dossier met uw uitdrukkelijke toestemming, en u hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Het dossier blijft te allen tijde eigendom van de praktijk en kan niet worden meegenomen. Indien gewenst kunt u wel een kopie van uw dossier krijgen. Voordat wij aan een dergelijk verzoek kunnen voldoen, vragen wij naar een geldig legitimatiebewijs.

Na afronding van de behandeling wordt het dossier volgens de wettelijke voorschriften gedurende 20 jaar bewaard. Dit waarborgt zowel uw privacy als onze zorgplicht. Mocht u echter eerder om vernietiging van het dossier verzoeken, kan dit voor u in orde gemaakt worden, tenzij dit in strijd is met de geldende wetgeving. Uw schriftelijke verzoek wordt bewaard voor 20 jaar.

Aanmeldformulieren

Bij OnsPsychologie hechten wij grote waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en streven wij ernaar om volledig in overeenstemming te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u informatie over de maatregelen die wij hebben genomen om de privacy van onze cliënten te waarborgen:

  • SSL versleuteling: Alle aanmeldformulieren die via onze website worden ingevuld en ingediend, worden beschermd door SSL certificaten. Deze versleutelingsmethode zorgt ervoor dat de gegevens die via de formulieren worden verzonden, veilig zijn tijdens het transport over het internet. U kunt erop vertrouwen dat uw informatie op een beveiligde manier wordt overgedragen naar ons systeem.
  • Veilige opslag in het CMS: De ingevulde aanmeldformulieren worden opgeslagen in ons Content Management Systeem (CMS), dat speciaal is ontworpen om een veilige en gecontroleerde omgeving te bieden voor de opslag van gevoelige gegevens. Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerd personeel en dat ze worden bewaard volgens de richtlijnen van de AVG.